آدرس: شهر ری، خیابان بیات (24متری)، ساختمان اداری مروارید، طبقه 4، واحد 401

شماره کلینیک: 56803535 – 56803636 -021

کلینیک دندانپزشکی ایرانیان

slide1
slide-2
slide-childrooom
slide-3

خدمــات کلینیــک دندانپـزشـــکی ایرانیـــــان

خدمــات بـی نظیـــــــر دنـــدانپـزشــــــکی اطـفـــال

نظــــرات بیمـــــاران کلیـنیــــک